ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"Коломийський коледж
комп'ютерних наук"

Новини

Загальна характеристика
"Коломийського коледжу
комп'ютерних наук"

Приватний вищий навчальний заклад «Коломийський коледж комп’ютерних наук» розпочав свою освітню діяльність в 1997р. з підготовки молодших спеціалістів за трьома комп’ютерними спеціальностями:

 • 5.080406 “Експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень”;
 • 5.091405 “Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем”;
 • 5.091406 “Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем”;

Форма власності коледжу – приватна.

У 1998 році ліцензовано підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю 5.020107 “Діловодство”, а в 2001р. – за спеціальністю 5.040202 “Соціальна робота”.

У 2000 році акредитовані комп’ютерні спеціальності, спеціальність  «Діловодство», а також коледж у цілому.

Акредитацію спеціальності “Соціальна робота” за рівнем “Молодший спеціаліст” проведено в 2004 р. та в 2010 р.

У 2005 р. здійснено повторну акредитацію спеціальностей “Експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень”, “Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих та робототехнічних систем”, “Діловодство” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Молодший спеціаліст”

З 2002 року коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр із напрямів 6.080400 “Інтелектуальні системи прийняття рішень”, 6.091400 “Гнучкі комп’ютеризовані системи та робототехніка” відповідно ліцензій від 18.07.2002 року № 234197 та від 12.10.2006 року АВ № 159694 Міністерства освіти і науки України.

У 2010 р. здійснено повторну акредитацію спеціальностей “Обслуговування програмних систем і комплексів”, “Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих та робототехнічних систем”, “Діловодство” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Молодший спеціаліст” відповідно наказів МОНу № 1611л від 10.06.2010 р. та № 1850л від 14.07.2010 р. Протоколи ДАКу № 82 від 30.03.2010 р. та № 84 від 24.06.2010 р.

Основною метою діяльності Коломийського коледжу комп’ютерних наук є забезпечення необхідних знань, сприяння максимальній практичній спрямованості навчання, установлення оптимального співвідношення між теоретичними і практичними знаннями, уміннями та навичками, якими повинен володіти молодший спеціаліст та бакалавр.

Основними завданнями навчального закладу є:

 • організація освітньої діяльності;
 • підготовка молодших спеціалістів та бакалаврів, здатних працювати у різних галузях народного господарства в умовах ринкових відносин;
 • створення умов для відродження і збереження національної освіти, культури, духовності;
 • організація безперервної багатоступеневої підготовки фахівців ;
 • забезпечення ринку праці конкурентноздатними фахівцями.

Організація роботи в коледжі дає змогу студентам не тільки одержати міцні знання і досягти високого рівня теоретичної підготовки, але набути якісних практичних навиків. З цією метою створені належні умови студентам для
проходження навчально-виробничих практик в лабораторіях коледжу, в організаціях та на підприємствах різних форм власності. В коледжі навчаються студенти Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Львівської, Закарпатської областей.

Значну практичну допомогу коледжу надає Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” (“НТУУ КПІ”).

Колектив коледжу тісно співпрацює з Буковинським університетом, Тернопільським національним економічним університетом, Тернопільським національним технічним університетом ім..Пулюя та іншими ВНЗ.

В межах навчальних комплексів та заключених угод випускники коледжу зі всіх спеціальностей продовжують навчання у вищих навчальних закладах за скороченими термінами навчання.

В перспективі планується більш широка співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації з метою вдосконалення підготовки фахівців з усіх спеціальностей і напрямів підготовки.

Для забезпечення організації навчально-виховного процесу коледж має власний навчальний корпус з аудиторним фондом, в якому створено необхідні лабораторії та кабінети, що обладнані новітньою технікою і комп’ютерним устаткуванням, методичним і програмним забезпеченням.

Загальна характеристика Коломийського коледжу комп’ютерних наук представлені в таблиці 1, перелік ліцензованих і акредитованих спеціальностей додається, контингент студентів спеціальностей додається.

Прийом студентів до коледжу здійснюється  на контрактній основі.

Організацію і проведення прийому здійснює Приймальна комісія коледжу, яка в своїй роботі керується чинним законодавством, Умовами прийому до вищих навчальних закладів України.

Головою Приймальної комісії є директор коледжу. До роботи у складі Приймальної  комісії залучаються найбільш досвідчені, кваліфіковані і сумлінні педагогічні працівники .

Структурними підрозділами Приймальної комісії є предметні та апеляційна комісії.
Предметні екзаменаційні комісії створюються для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі абітурієнтів до  коледжу . До складу цих комісій, крім працівників коледжу, включаються вчителі шкіл та викладачі інших навчальних закладів за рекомендаціями керівництва за місцем їх основної роботи.

Апеляційна комісія створюється для вирішення спірних питань та розгляду апеляцій абітурієнтів. Головою апеляційної комісії є заступник директора з навчальної роботи. Склад апеляційної комісії формується з кращих вчителів  району та м.Коломиї .

Формуванню контингенту студентів передує профорієнтаційна робота, план якої щорічно обговорюється на засіданні педагогічної ради і затверджується директором.

Формами та методами профорієнтаційної роботи в коледжі є :

 • дні відкритих дверей;
 • зустрічі з учнями шкіл міста і району;
 • виступи адміністрації та досвідчених викладачів на телебаченні та по радіомовленню;
 • рекламні проспекти, буклети;
 • публікація статей про коледж в місцевій пресі, які формують позитивний імідж закладу.
 • створення робочих груп з професійної орієнтації з кожної спеціальності;
 • розробка та поширення проспектів;
 • проведення нарад зі студентами випускних груп, які відправляються на виробничу практику та одержують завдання для проведення профорієнтаційної роботи;
 • проведення профорієнтаційної роботи викладачами під час перевірки баз практики;
 • розміщення інформації про умови прийому в пресі, рекламні ролики на телебаченні;
 • відсилання листів–інформацій на підприємства, установи, організації, які є замовниками.

В коледжі приділяється постійна увага якісному формуванню педагогічного колективу, інших структурних підрозділів, які забезпечують навчально-виховний процес.

Керує навчальним закладом директор Самокишин Тарас Іванович, освіта вища, Прикарпатський національний університет ім..В.Стефаника, 1997 р., «Практичний психолог».

Кількість педагогічних працівників коледжу складає:
2008 р. - 36, в тому числі штатних – 17;
2009 р. - 37, в тому числі штатних – 17;
2010 р. – 36, в тому числі штатних – 24;

В коледжі працює 4 циклові комісії, на яких працюють 10 кандидатів наук, 13 викладачів вищої категорії, 5 викладачів першої категорії, 3 викладачі першої категорії.

За напрямом, який акредитується, працюють 10 кандидатів наук, 5 викладачів вищої категорії, 2 викладачі першої категорії, 2 викладачі другої категорії

Для організації і проведення навчального процесу за спеціальностями  в коледжі є в наявності:

 • Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця
 • Освітньо-професійна програма
 • Навчальний план, затверджений в установленому порядку
 • Робочі навчальні плани
 • Навчально-методичне забезпечення дисциплін навчального плану:
 • Робочі програми дисциплін.

Плани семінарських занять, практичних занять та завдань для лабораторних робіт розроблені повністю.

Теми і завдання самостійної роботи студентів визначені в робочих програмах дисциплін.

Розроблені методичні рекомендації на допомогу студентам для самостійної роботи та питання для самоперевірки знань.

Вивчення навчальних дисциплін завершується проведенням контрольних робіт.

Складено перелік питань, що входять до варіантів контрольних робіт, розроблена тематика курсових робіт та методичні вказівки до контрольних і курсових робіт.

Розроблено програми усіх видів практик та наскрізна програма практики студентів.

Критерії оцінювання знань і умінь студентів розроблені з усіх дисциплін є в пакетах контрольних робіт.

Крім того, в індивідуальних робочих планах викладачів на кожний навчальний рік плануються методичні розробки, які спрямовані на вдосконалення навчального процесу. Кожний викладач формує пакет методичних матеріалів із дисципліни, окремі з яких використовується зі застосуванням сучасних технічних засобів навчання.

В коледжі проведена значна робота з дидактичного забезпечення самостійної роботи студентів, в т.ч. з використанням інформаційних технологій.

Так, в банку даних «Центру дистанційного навчання» є тексти лекцій з навчальних дисциплін.

В лабораторіях знаходяться програми-тести для контролю знань з комп’ютерних дисциплін. При необхідності студенти можуть самостійно визначити рівень своїх знань з певної дисципліни. Крім того, студенти можуть використовувати прикладні програми, які зберігаються в банку даних.

Створюється електронний каталог бібліотечного фонду коледжу, з допомогою якого студенти можуть робити пошук необхідної теми, посібників, підручників певних авторів, наявні методичні матеріали для вивчення дисципліни.

Коледж має достатнє інформаційне забезпечення. Комп’ютерні лабораторії підключені до міжнародної мережі Інтернет, є своя Web-сторінка, електронна пошта, що дає можливість дистанційним методом одержувати необхідну інформацію, навчально-методичне забезпечення з відповідних кафедр університетів, з якими укладено угоди.

Викладачами, за участю  студентів, розроблена і запущена система комп’ютерного управління коледжем (програми з діловодства, обміну та аналізу успішності, відвідування, руху студентів, дистанційного навчання, заповнення додатків дипломів та інше).

 

 

 

Директор коледжу                                                        Т.І.Самокишин