ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"Коломийський коледж
комп'ютерних наук"

Новини

Правила прийому до вищого навчального закладу у 2011 році
Приватний вищий навчальний заклад
"Коломийський коледж комп’ютерних наук"

 

Провадження освітньої діяльності у Приватному вищому навчальному закладі «Коломийський коледж комп’ютерних наук» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АВ159694, дата отримання – 12.10.2006 р., термін дії – 01.07.2011 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Приватного вищого навчального закладу «Коломийський коледж комп’ютерних наук»  (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за № 999/18294.

І. Загальні положення

  1. Приватний вищий навчальний заклад «Коломийський коледж комп’ютерних наук» оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.  (див. додаток 1).        
  2. До Приватного вищого навчального закладу «Коломийський коледж комп’ютерних наук» приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до Приватного вищого навчального закладу «Коломийський коледж комп’ютерних наук» у порядку, передбаченому для громадян України.
  3. Прийом до Приватного вищого навчального закладу «Коломийський коледж комп’ютерних наук» на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.
  3. Приватний вищий навчальний заклад «Коломийський коледж комп’ютерних наук» приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток 2).
  4. Приватний вищий навчальний заклад «Коломийський коледж комп’ютерних наук» приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3).
  5. Приватний вищий навчальний заклад «Коломийський коледж комп’ютерних наук» здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

   3.1. Фінансування підготовки фахівців у Приватному вищому навчальному закладі «Коломийський коледж комп’ютерних наук»  здійснюється:
   за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

   4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної
загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

1 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад

22 липня 2011 року

31 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів.

 

31 липня 2011 року

31 липня 2011 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів.

23 – 31 липня 2011 року

1 – 8 серпня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше
1 серпня 2011 року

1 серпня 2011 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 25 серпня

не пізніше 25 серпня

     4.2. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Приватний вищий навчальний заклад «Коломийський коледж комп’ютерних наук», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

1 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад

22 липня 2011 року

31 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів.

 

31 липня 2011 року

31 липня 2011 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів.

23 – 31 липня 2011 року

1 – 8 серпня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше
1 серпня 2011 року

1 серпня 2011 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 25 серпня

не пізніше 25 серпня


V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

   5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до Приватного вищого навчального закладу «Коломийський коледж комп’ютерних наук» , у якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) та форму навчання.
   Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Кожна подача заяви та документів фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою приймальної комісії.
   5.2. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:
   документ державного зразка про  раніше  здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)  рівень, на основі якого здійснюється вступ,  і додаток до нього;
   сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
   медичну довідку за формою 086-о;
   паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).
   На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.
   5.3. До заяви вступник додає:
   документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
   сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим  вибором оригінали або копії;
   медичну довідку за формою 086-о або її копію;
   шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
   5.4. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
   5.5. Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011 роках.
   5.6. Усі  копії  документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку (нотаріально).
   5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Приватному вищому навчальному закладі «Коломийський коледж комп’ютерних наук».
   5.8. Особи, які в 2011 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Приватному вищому навчальному закладі «Коломийський коледж комп’ютерних наук»:
   громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
   військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;
   особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.
   5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.
   5.10. Громадяни України, які у 2011 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.
   5.11. Вступники,  які  подають  сертифікат з кількістю балів  з визначених предметів нижче встановленої цими правилами прийому мінімальної кількості  балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).
   5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).
   5.13. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.
   5.14. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

   6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Приватного вищого навчального закладу «Коломийський коледж комп’ютерних наук» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у поточному році, з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) (див. додаток 4), яким визначаються профільні загальноосвітні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).
   Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.
   6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 5. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».
   6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що наведений у
   додатку 4.
   6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 4.
   6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для  здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову  загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються  таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".
   6.6. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.
   6.7. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
   6.8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.
   6.9. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія Приватного вищого навчального закладу «Коломийський коледж комп’ютерних наук».
   6.9.1. Апеляції абітурієнтів приймаються і розглядаються в день проведення вступних випробувань, а з письмового тестування – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Пізніше вказаного терміну апеляції не приймаються.
   6.9.2. Абітурієнт, не згідний з рішенням приймальної комісії, подає письмово заяву на ім’я голови апеляційної комісії, в якій чітко і обґрунтовано вказує на причини спірного питання.
   6.9.3. Апеляційна комісія розглядає апеляцію абітурієнта і приймає рішення щодо спірного питання, яке виникло в день проведення вступних випробувань.
   6.9.4. Рішення апеляційної комісії є остаточним і перегляду не підлягає.
   6.9.5. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається.
   6.9.6. Після прийняття рішення апеляційна комісія в письмовій формі надає обґрунтовану відповідь апелянту.
   6.10. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних  кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
   Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

VII. Зарахування за співбесідою

   7.1. За результатами співбесіди зараховуються до Приватного вищого навчального закладу «Коломийський коледж комп’ютерних наук» особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.
   7.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.
   7.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з конкурсних предметів.

VIIІ. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

   8.1. Зараховуються до вищого навчального закладу відповідно до розділу XІІ цих Умов за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.
   8.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів  науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої  академії  наук  України  до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:
   основи інформатики – при вступі на напрями «комп’ютерні науки», «системна інженерія»;
   8.3. Величина додаткового бала встановлюється:
   особам,  нагородженим дипломами  I ступеня, – 50 балів;
   особам,  нагородженим дипломами  IІ ступеня, – 40 балів;
   особам, нагородженим дипломами  IІІ ступеня, – 30 балів.
   Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.
   8.4. Норма, визначена пунктами 9.1-9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

ІX. Зарахування поза конкурсом

   9.1. Зараховуються поза конкурсом:
   особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
   діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
   інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
   особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
   особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
   діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
   члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).
   9.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється рішенням приймальної комісії. Зазначені особи зараховуються поза конкурсом лише за умови подання оригіналів (при поданні заяви та документів на вступ) сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях, що проводить коледж) не нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів та інших документів, що засвідчують право на прийом поза конкурсом.

X. Право на першочергове зарахування

   10.1. Право на першочергове зарахування до Приватного вищого навчального закладу «Коломийський коледж комп’ютерних наук»:
   особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
   особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;
   особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
   особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;
   особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
   особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;
   випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
   випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);
   вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального закладу.
   10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.

XI. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

   11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
   вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
   вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
   учасники міжнародних олімпіад;
   вступники, які зараховуються за конкурсом.
   11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:
   за конкурсним балом від більшого до меншого;
   з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.
   11.3. У рейтинговому списку зазначаються:
   прізвище, ім’я та по батькові вступника;
   конкурсний бал вступника;
   наявність підстав для вступу поза конкурсом;
   наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;
   наявність права на першочергове зарахування.
   11.4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Приватного вищого навчального закладу «Коломийський коледж комп’ютерних наук» із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

XII. Надання рекомендацій для зарахування

   12.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування.
   12.2. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття.
   12.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії вищого навчального закладу.
   Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

XIІІ. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

   13.1. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

XІV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

   14.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання приймальна комісія вищого навчального закладу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:
   оголошує списки рекомендованихта приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування;
   відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;
   формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку вступників на наявні місця.
   Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією вищого навчального закладу, але не пізніше 25 серпня.
   14.2. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XIII  цих правил.

XV. Наказ про зарахування

   15.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Приватного вищого навчального закладу «Коломийський коледж комп’ютерних наук».
   15.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України на паперових та електронних носіях  та в електронному варіанті вигляді до Українського центру оцінювання якості освіти.

XVI. Додаткове зарахування до Приватного вищого навчального закладу «Коломийський коледж комп’ютерних наук» та зберігання робіт вступників

   16.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Приватного вищого навчального закладу «Коломийський коледж комп’ютерних наук». На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводив Приватний вищий навчальний заклад «Коломийський коледж комп’ютерних наук», і не пройшли за конкурсом на навчання.
   16.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XVII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

   17.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.
   17.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.
   17.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.
   17.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

Правила прийому ПВНЗ “Коломийський коледж комп’ютерних наук” у 2011 р. розглянуті і погоджені на загальних зборах власників Приватного вищого навчального закладу «Коломийський коледж комп’ютерних наук». (протокол № 6 від 12.11.2010р.)

 

Голова зборів М.І.Юзюк