ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"Коломийський коледж
комп'ютерних наук"

Новини

"Коломийський коледж комп'ютерних наук"

Теоретичні питання до державного комплексного екзамену групи СБ-41

завантажити


Теоретичні питання до державного комплексного екзамену групи НБ-41

завантажитиЗавантажити доповіді на сайтДоповіді студентів групи СБ-41


Ім'я студента

Теми доповідей

Білоус Василь ПП.56. Виконайте порівняльну характеристику мікропроцесорних систем. Охарактеризуйте покоління мікропроцесорних систем фірми Intel, їхнє призначення, будову і принцип дії. Назвіть відмінності процесорів п'ятого покоління фірми Intel від процесорів попередніх поколінь.
Григоренко Степан ПП.30. Охарактеризуйте логічну і фізичну структуру баз даних. Організація реляційних баз даних. Вимоги до створення реляційних баз даних. Перспективи розвитку баз даних.
Колобейчук Василь ПП.55. Дайте загальну характеристику інформаційних систем та мереж. Назвіть сфери їх використання. Наведіть приклади застосування корпоративних інформаційних систем.
Лапшин Степан ПП.45. Дайте визначення систем керування базами даних. Класифікація СУБД. Використання баз даних для створення автоматизованих робочих місць.
Андріюк Микола ПП.21. Дайте визначення операційної системи. Класифікація і основні властивості операційних систем. Функціональні компоненти операційної системи, архітектура операційної системи.
Качурак Назар ПП.58. Наведіть структурну схему ЕОМ, поясніть принцип її роботи. Дайте характеристику внутрішніх пристроїв комп'ютера. Сформулюйте перспективи розвитку обчислювальної техніки.
Букатко Ігор ПП.27. ПП.52. Охарактеризуйте сучасні мови програмування. Яке місце серед них займає мова програмування C++? Назвіть принципи, що становлять суть об'єктно-орієнтованого програмування. Дайте визначення таким поняттям: інкапсуляція, наслідування, поліморфізм.
Храмченков Іван ПП.ОЗ. Назвіть відомі вам види інформаційних загроз. Охарактеризуйте методи захисту технічних та інформаційних об'єктів. Що таке криптографія і які її основні завдання.
Лепкалюк Тарас ПП.37. Дайте характеристику фізичних властивостей напівпровідників та як впливають домішки на ці властивості? Сфери використання р-n переходу в діодах та інших електронних приладах.

Доповіді студентів групи НБ-41


Ім'я студента

Теми доповідей

Кваснюк Андрій ПП.49. Наведіть структурну схему інтелектуальної системи. Експертні системи та їх класифікація. Перспективи розвитку інтелектуальних систем.
Ткачук Роман ПП.89. Дайте визначення операційної системи. Класифікація і основні властивості операційних систем. Функціональні компоненти операційної системи, архітектура операційної системи.
Латчук Міша ПП.94. Дайте порівняльну характеристику сучасним процесам розробки комп'ютерних систем. Опишіть уніфікований процес розробки додатків. В чому полягає мета кожної фази життєвого циклу проекту при уніфікованому процесі розробки програмного забезпечення.
Яськів Петро ПП.83. Дайте визначення інформаційних технологій та інформаційних систем. Загальна структура інформаційної технології та її характеристика. Засоби інформаційних технологій.
Слижук Віталік ПП.ЗЗ. Дайте визначення Баз даних та СКБД. Класифікація та функції СКБД. Моделі баз даних та перспективи їх розвитку.
Остап'юк Андрій ПП.89. Охарактеризуйте базові інформаційні технології. Сформулюйте перспективи розвитку інформаційних систем.
Андрієшин Іван ПП.38. Охарактеризуйте основні режими роботи з базами даних. Розподілені бази даних. Моделі „клієнт - сервер" в технології баз даних.
Гелетюк ПП.86. Опишіть властивості інформації та основні інформаційні процеси. Методи захисту інформації. Правова захищеність інформації в Україні.
Палійчук Ігор ПП.67. Охарактеризуйте об'єктно-орієнтоване програмування в порівнянні з процедурним програмуванням. Назвіть принципи, що становлять суть об'єктно-орієнтованого програмування. Дайте визначення таким поняттям: інкапсуляція, наслідування, поліморфізм.
Островський Олександр ПП.85. Розгляньте структурну схему штучного нейрона. Моделі штучних нейронів та архітектура нейронних мереж. Навчання і практичне застосування нейронних мереж.
Телюк Володя ПП.91. Охарактеризуйте призначення оператора вибору SELECT в структурованій мові запитів SQL та поясніть застосування агрегатних функцій і вкладених запитів в операторі вибору. Наведіть приклади використання запитів, створених на мові SQL.
Княгницький Володя ПП.56 Дайте визначення комп'ютерній шині. Опишіть загальний принцип роботи шини. Вкажіть види шин.
Василенко Олександр Питання
Чукур Міша Дайте визначення „знань" та наведіть їх класифікацію. Методи подання знань в інтелектуальних системах та їх порівняльна характеристика. Експертны системи.

Подарок від Вікторії Анатоліївни


Ім'я

Теми доповідей

Вікторія Анатоліївна ПП.07 Поясніть методологію системного аналізу. розгляньте класифікацію задач та процедур системного налізу, опишіть послідовність процедур при вирішенні задач системного аналізу. Наведіть приклади.
Вікторія Анатоліївна ПП.22. Опишіть методи отримання експертної інформації для системного аналізу. Як класифікуються методи одержання знань від експертів? Вкажіть особливості пасивних та активних методів отримання експертної інформації.
Вікторія Анатоліївна ПП.20. Назвіть протоколи передачі даних в комп'ютерних мережах. Охарактеризуйте рівні протоколів міжнародної організації стандартизації. Ієрархія протоколів сім'ї TCP/IP.
Вікторія Анатоліївна ПП.19. ПП.22. Поясніть зміст поняття „системне проектування". Наведіть приклади методів системного проектування. Охарактеризуйте класичні моделі циклу життя інформаційної системи. Виконайте порівняльну характеристику водоспадної та спіральної моделі
Вікторія Анатоліївна ПП.46. Охарактеризуйте економетричні моделі та наведіть їх класифікацію. Опишіть етапи побудови економетричних моделей. В чому полягає кореляційно - регресійний аналіз в економіці.
Вікторія Анатоліївна ПП.47. Охарактеризуйте рівні складності багаторівневої ієрархічної системи. Поясніть відмінність між активними та пасивними системами. Охарактеризуйте структуровану та відкриту системи.
Вікторія Анатоліївна ПП.50. ПП.51. Охарактеризуйте призначення та концепції побудови комп'ютерних мереж. Назвіть відомі вам топології локальних обчислювальних мереж. Розгляньте технологію Ethernet як приклад мережі з шинною топологією.

Доповіді студентів групи ???


Ім'я студента

Теми доповідей

??? ПП.48. Дайте визначення „знань" та наведіть їх класифікацію. Методи подання знань в інтелектуальних системах та їх порівняльна характеристика.